2023-04-23

Zapytanie ofertowe

Spółka Lekarska Na Kozłóce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do składania ofert na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną biuro@nzoz.pl, drogą pocztową bądź osobiście do dnia 05.05.2023 roku, do godz. 11:00
 
Załączniki do zapytania ofertowego:
W związku z ogłoszonym postępowaniem, wpłynęły pytania oferenta które publikujemy poniżej wraz z wyjaśnieniami
Aby dochować wymaganych terminów odpowiedzi, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 08.05.2023 r. do godziny 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2023 r. o godzinie 11:05 w siedzibie zamawiającego.
WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Skip to content